Prawo pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2016 r.

OŚRODEK KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Edukacja Sp. z o.o.
ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław

zaprasza na dwudniowe szkolenie:

Prawo pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w 2016 roku

Dwudniowe warsztaty skierowane do osób zajmujących się sprawami kadrowymi. Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w prawie pracy wchodzącymi w życie od 2016 r. (nowe zasady zawierania i wypowiadania umów na czas określony oraz nowelizacja w zakresie urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i ojcowskich) a także zaktualizują wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy.
Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.
Metody szkoleniowe: przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

PROGRAM SZKOLENIA:

DZIEŃ I

Omówienie zmian ustawy Kodeks pracy dotyczących umów o pracę /2016
• jakie rodzaje umów o pracę pozostaną w przepisach po zmianach
• zmiany dotyczące umów zawieranych na okres próbny
• na ile miesięcy oraz ile umów o pracę na czas określony można zawrzeć z pracownikiem
• ponowne zatrudnienie pracownika u tego samego pracodawcy a limit umów na czas określony
• skutki zawarcia porozumienia wydłużającego czas trwania umowy na czas określony
• do jakiego rodzaju umów o pracę nie stosuje się ograniczeń
• skutki zawarcia umowy o pracę na czas określony przekraczający 33 miesiące
• skutki zawarcia 4 umowy na czas określony
• obowiązki informacyjne wobec PIP w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż ustawowy
• sankcje za niepowiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy
• zmiany w okresach wypowiadania umów na zastępstwo oraz na czas określony
• możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
Przepisy przejściowe
• jak stosować nowe przepisy do umów na czas określony trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów?
• jak potraktować umowy o pracę na czas określony jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów przekroczony zostanie limit czasowy 33 miesięcy?
• w jakim terminie należy powiadomić PIP o zawarciu umowy na czas określony dłuższy niż 33 miesiące?
• jak liczyć okres zatrudnienia u danego pracodawcy w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony?
Pozostałe zagadnienia
• czy po wejściu w życie nowych przepisów należy dokonać zmian w umowach na czas określony zawartych przed dniem wejścia w życie nowych przepisów?
• w jakim czasie należy pracownikowi zmienić informację dodatkową?

DZIEŃ II

Nowe uprawnienia do urlopów związanych z rodzicielstwem.

Urlopy rodzicielskie
• zmiany dotyczące „jednorazowych wniosków” o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze
• zmiany w terminach dotyczących możliwości rezygnacji z urlopu rodzicielskiego
• podział urlopu rodzicielskiego pomiędzy pracownicą a ojcem niebędącym pracownikiem
• uchylenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i zastąpienie go jednym urlopem rodzicielskim
• rezygnacja z urlopu macierzyńskiego i możliwość wykorzystania pozostałej części przez ojca prowadzącego działalność gospodarczą
• rezygnacja z urlopu macierzyńskiego po złożeniu orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji
• terminy na złożenie wniosków
• możliwość rezygnacji z urlopu macierzyńskiego pracownicy przebywającej w szpitalu
• podjęcie zatrudnienia przez matkę dziecka niebędącą wcześniej zatrudnioną a wysokość zasiłku macierzyńskiego dla ojca dziecka
• zmiany w urlopach rodzicielskich
• podział urlopu rodzicielskiego na część a możliwość jego wykorzystania w tym samym terminie przez obojga rodziców
• wpływ podziału urlopu rodzicielskiego na urlop wychowawczy
• zmiany dotyczące podziału urlopu rodzicielskiego na części
• zmiany dotyczące terminu wykorzystania urlopu rodzicielskiego
• minimalne okresy na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego
• zmiany w terminach na złożenie wniosku
• możliwość rezygnacji z urlopu rodzicielskiego za zgodą pracodawcy
• możliwość łączenia wykonywania pracy z przebywaniem na urlopie rodzicielskim
• proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego o okres wykonywanej pracy
Zmiany w urlopach ojcowskich
• możliwość podziału urlopu ojcowskiego na części
• wydłużenie okresu wykorzystania urlopu ojcowskiego
• termin złożenia wniosku o urlop ojcowski
Zmiany w urlopach wychowawczych
• zmiany w maksymalnym okresie wykorzystania urlopu wychowawczego
• zmiany dotyczące okresu składania wniosku o wykorzystanie urlopu wychowawczego
• podział urlopu wychowawczego na części
• zmiany w przypadku złożeniu wniosku o pracę w obniżonym wymiarze czasu pracy
• zakaz wypowiadania umów w okresie urlopu wychowawczego
• zmiany w rozporządzeniu dotyczącym udzielania urlopu wychowawczego
Zmiany dotyczące opieki nad dzieckiem do 14 roku życia
• wymiar godzinowy zwolnienia od pracy
• podział zwolnienia na części
Wysokość przysługującego zasiłku
• wysokość zasiłku macierzyńskiego przy jednorazowym wniosku
• wysokość zasiłku macierzyńskiego w pozostałych przypadkach

SZKOLENIE PRZEPROWADZI: Trener „Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „Edukacja”, ekspert z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik. Od 11 lat zarządza działami kadrowo-płacowymi dużych polskich firm. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Jest ekspertem Infor S.A., autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace.

Termin rozpoczęcia szkolenia: szkolenie otwarte

Miejsce szkolenia: Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Edukacja Sp. z o.o.
ul. Krakowska 56-52 we Wrocławiu

Cena szkolenia: 690.00 zł netto + 23 % VAT
Cena szkolenia obejmuje również materiały szkoleniowe oraz serwisy kawowe.
Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w ww. szkoleniu.
Przy zgłoszeniu przez firmę min. 3 pracowników, przyznajemy rabat w wysokości 10%

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy na adres
e-mail: k.truchta@synergy-trainings.pl lub biuro@synergy-trainings.pl
Informacje: Tel. 71 377 21 38