Konserwator urządzeń objętych dozorem (suwnice itp.) + egzamin UDT

Programkonserwator_suwnic

Część mechaniczna

 • Rodzaje przekładni mechanicznych stosowanych w UTB
 • Rodzaje sprzęgieł stosowanych w UTB
 • Rodzaje lin stalowych, ich konstrukcja i sposoby mocowania końców lin
 • Rodzaje, budowa i zasada działania hamulców stosowanych w UTB
 • Rodzaje elementów chwytających – wymagania norm i przepisów
 • Łańcuchy stosowane jako cięgna nośne
 • Bębny i krążki linowe; sposoby łożyskowania
 • Koła jezdne suwnic
 • Rodzaje zabezpieczeń przeciwwiatrowych
 • Schematy kinematyczne poszczególnych mechanizmów UTB
 • Rodzaje stalowych konstrukcji nośnych UTB
 • Zasada działania stosowanych w UTB ograniczników obciążenia
 • Budowa i zasada działania mechanizmu podnoszenia wybranego UTB
 • Przejścia i dojścia do urządzeń technicznych oraz w ich obrębie; dopuszczalne odległości poziome i pionowe

Część elektryczna

 • Rodzaje trójfazowych silników asynchronicznych; budowa i cechy trójfazowych silników asynchronicznych; zabezpieczenia silników
 • Rodzaje hamowań elektrycznych
 • Sterowanie pośrednie i bezpośrednie
 • Układy sterowania stosowane w UTB
 • Układy z bezstopniową regulacją prędkości
 • Sterowanie bezprzewodowe
 • Rozmieszczenie aparatury elektrycznej
 • Zabezpieczenia stosowane w instalacjach elektrycznych
 • Zasilanie energią elektryczną UTB
 • Styczniki, przekaźniki, oporniki; zastosowanie w układach napędu i sterowania
 • Wał elektryczny
 • Ochrona przeciwporażeniowa
 • Rodzaje, budowa i zasada działania łączników bezpieczeństwa
 • Zabezpieczenia przed samoczynnym uruchomieniem w przypadku zaniku i powrotu napięcia
 • Działanie układu elektrycznego na podstawie schematu
 • Zakres czynności konserwacyjnych przy wyposażeniu elektrycznym
 • Czynności przygotowawcze konserwatora części elektrycznej przed wykonaniem prac konserwacyjnych przez konserwatora części mechanicznej
 • Obwód bezpieczeństwa wybranego urządzenia
 • Pomiary elektryczne

Część praktyczna

 • Weryfikacja stanu technicznego; kryteria stopnia zużycia i poprawności działania mechanizmów
 • Sposób przeprowadzania wymiany zużytych lub uszkodzonych elementów
 • Działania związane z konserwacją poszczególnych zespołów, elementów, urządzeń zabezpieczających itp.
 • Sposób postępowania w różnych możliwych do wystąpienia stanach awaryjnych urządzenia
 • Sposób sprawdzania poprawności działania i regulacja elementów i urządzeń zabezpieczających
 • Przykłady najczęściej spotykanych usterek eksploatacyjnych i sposoby ich usuwania
 • Napisy i oznaczenia
 • Obsługa badań przeprowadzanych przez jednostkę inspekcyjną UDT