Zarządzanie ludźmi / zespołem

Program

zarzadzanie_ludzmi

 1. Synergia w organizacji poprzez właściwe wykorzystanie kadr:
  • istota zjawiska, zasady uzyskiwania efektu synergii,
  • istota i tworzenie efektu organizacyjnego i facylitacyjnego (społecznego).
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi:
  • kultury organizacyjne i paradygmaty przywództwa a strategie zarządzania ludźmi,
  • modele zarządzania zasobami ludzkimi,
  • systemy zarządzania,
  • metody kierowania, style kierowania.
 3. Projektowanie strategii zarządzania zasobami ludzkimi:
  • fazy zarządzania zasobami ludzkimi,
  • strategia kadrowa w świetle faz rozwoju i kultury organizacji,
  • identyfikacja liderów pracy zespołowej.
 4. Rozwijanie potencjału i kwalifikacji pracowników:
  • formy (instrumenty) rozwoju potencjału kwalifikacji pracowników,
  • model potencjału (w oparciu o cztery kompetencje),
  • matryca oceny i planowania rozwoju kwalifikacji.
 5. Instrumenty rozwoju osobowego:
  • rozmowa z pracownikiem (dialog, dyskusja, rozmowa oceniająca),
  • ocena pracowników:
   • ocena indywidualna – znaczenie, metody, formy,
   • ocena efektywności pracy zespołów.
 6. Czteroetapowy model zarządzania zasobami ludzkimi wg Daltona i Thompsona:
  • etap I – niesamodzielny – zależny,
  • etap II – samodzielny pracownik (wykładowca),
  • etap III – mentor coach,
  • etap IV – menedżer wyższego szczebla, dyrektor, strateg
 7. Aspekty praktyczne:
  • test własnego profilu zachowao naturalnych,
  • test preferencji zawodowych,
  • moderacja – motywacja finansowa i pozafinansowa pracowników,
  • ćwiczenia związane z planowaniem rozwoju kadr,
  • ćwiczenia związane z oceną pracowników.