Zarządzanie kompetencjami

 

Efektywny system zarządzania kompetencjami stanowi prawdziwy filar polityki personalnej każdej firmy, szczególnie w jej aspekcie rozwojowym.

Zarządzanie kompetencjami jest jednym z elementów procesu, który prowadzi do ustalenia wartości i hierarchii stanowisk w organizacji, a w efekcie do dopasowania do nich właściwych pracowników. Czasem stanowi wstęp do wdrażania systemu okresowych ocen pracy oraz symulacji wysokości płac. Oferujemy Państwu możliwość zbudowania systemu zarządzania kompetencjami dostosowanego do struktury organizacyjnej Państwa firmy, a także strategii personalnej odpowiadającej jej misji i celom.

System kompetencji przydatny jest w procesie rekrutacji, planowania szkoleń, budowania systemu ocen, wynagrodzeń i motywacji. Pomaga także w analizie efektywności pracowników.

 

We współpracy z Państwem tworzymy systemy zarządzania kompetencjami:zarzadzanie_kompetencjami

 • tworzymy modele kompetencyjne
 • opisujemy wartości cenne dla kultury organizacyjnej w sposób czytelny i możliwy do zaaplikowania na każdym stanowisku
 • tworzymy systemy zarządzania Młodymi Talentami – wraz z propozycją ścieżek szkoleniowych i badaniem ich efektywności

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania kompetencjami:

 • ustrukturyzowana pomoc w planowaniu polityki szkoleniowej, awansów wewnętrznych, ustalaniu ścieżek kariery
 • lepsze wykorzystanie potencjału pracowników poprzez diagnozę kompetencji i przydzielenie adekwatnych celów rozwojowych
 • motywowanie poprzez jasną i precyzyjną politykę informowania o oczekiwaniach wobec pracowników
 • zwiększenie w pracownikach świadomości biznesowej oraz odpowiedzialności za własny rozwój
 • zwiększenie wartości organizacji (na rynku, w oczach Klientów, pracowników) – jako przedsiębiorstwa nowocześnie i profesjonalnie zarządzanego

Każdy system, jaki pomagamy współtworzyć:

 • jest zawsze dopasowany do specyfiki przedsiębiorstwa
 • jest zawsze oparty o rzetelną analizę dostępnych w organizacji opisów stanowisk
 • zakłada wprowadzenie pracowników w kryteria oceny kompetencji

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli oraz specjalistów ds. polityki personalnej.
Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.