Nabór na kurs „Księgowość od podstaw”

Program kursu

 1. Księgowość małych i średnich firm, zagadnienia związane z funkcjonowaniem firmy na pełnej rachunkowości
 2. Rachunkowość małej i średniej firmy
 3. Aspekty prawne dotyczące działalności gospodarczej: ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z pózn. zm.)
 4. Organizacja rachunkowości małej i średniej firmy przy prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów:
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów
  • ryczałt ewidencjonowany
  • pełna księgowość
 5. Firma funkcjonująca na pełnej rachunkowości:
  • księgi rachunkowe w świetle obowiązujących przepisów prawnych
  • podstawowe elementy rachunkowości
 6. Wybrane problemy rachunkowości finansowej:
  • środki pieniężne, rachunki bankowe
  • klasyfikacja i zasady ewidencji rozrachunków
  • ewidencja i wycena obrotu materiałowego i towarowego
  • aktywa trwałe
  • ewidencja i rozliczanie kosztów
  • ewidencja i rozliczanie produktów pracy
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów
  • podstawy kalkulacji kosztów – ustalanie kosztu wytworzenia produktu
  • zasady wyceny i ewidencja obrotu produktami gotowymi
  • przychody ze sprzedaży materiałów, towarów, wyrobów
  • ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychodów i kosztów finansowych oraz zysków i strat nadzwyczajnych
  • ustalenie wyniku finansowego w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym
  • kapitały (fundusze) zasadnicze i specjalne; rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
  • zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat; Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia
  • obowiązek badania i zatwierdzania sprawozdań finansowych
 7. Rachunkowość skomputeryzowana – zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
 8. Programy komputerowe: PŁATNIK, GRATYFIKANT, RACHMISTRZ, REWIZOR, SUBIEKT

Egzamin

Kurs kończy się egzaminem, który obejmuje część praktyczną i teoretyczną. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN (Ministra Edukacji Narodowej) z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Na zaświadczeniu wyszczególniony jest dokładnie zakres poznanych podczas kursu zagadnień.

Cele i charakterystyka kursu

 • samodzielne prowadzenie księgowości w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • praca zespołowa w działach księgowości średnich i dużych podmiotów gospodarczych
 • kurs ma wymiar bardzo praktyczny, z naciskiem na analizę istotnych zagadnień księgowych oraz jednoznaczną interpretacją obowiązujących przepisów prawnych
 • kurs realizowany jest w formie wykładów i zajęć warsztatowych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej
 • wiedza przekazywana jest uczestnikom w oparciu o praktyczne operacje księgowo-finansowe (zajęcia polegają m.in. na analizie rzeczywistych operacji)
 • warsztaty praktyczne dotyczą realnych zdarzeń i sytuacji księgowych, z którymi zapoznacie się Państwo na własnym stanowisku komputerowym (grupy maksymalnie 17 osobowe)

Cena kursu

1400 zł

Planowany termin rozpoczęcia zajęć

Rozpoczęcie kursu uzależnione jest od zebrania minimalnej liczby uczestników).

Trwają zapisy na kolejną edycję (100 godzin)

Szczegółowe informacje

przejdź do Działu Kontakt >>