Nabór na kurs „Samodzielny księgowy-bilansista”

Kurs „Samodzielny księgowy-bilansista”

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego na poziomie zaawansowanym w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych. Nabyte umiejętności teoretyczne jak i praktyczne pozwolą na samodzielne prowadzanie ksiąg rachunkowych w firmach, sporządzania sprawozdań finansowych oraz rozliczania jednostek z urzędem skarbowym.

PROGRAM KURSU:
Moduł I – Aktywa przedsiębiorstwa – 22 godziny
1. Aktywa pieniężne
2. Rozrachunki z kontrahentami, z urzędem skarbowym
3. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – lista płac
4. Księgowość obrotu materiałowego i towarowego
5. Ewidencja aktywów trwałych
MODUŁ II – Przychody i koszty w przedsiębiorstwie – 32 godziny
1. Rachunek kosztów w wariancie uproszczonym i pełnym.
2. Ewidencja kosztów działalności.
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
4. Koszty działalności pomocniczej.
5. Metody kalkulacji kosztów.
6. Rozliczanie kosztów działalności.
7. Ewidencja obrotu wyrobami gotowymi.
8. Przychody ze sprzedaży produktów.
9. Rozliczenia podatkowe – deklaracja VAT 7.
MODUŁ III –Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg – 22 godziny
1. Segmentacja wyniki finansowego.
2. Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów.
3. Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.
4. Wynik na zdarzeniach nadzwyczajnych.
5. Warianty ustalenia wyniku finansowego.
6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku i rezerwy.
7. Deklaracje podatkowe CIT.
8. Sprawozdawczość finansowa: bilans , rachunek zysków i strat.
MODUŁ IV – Biuro rachunkowe – warsztaty komputerowe z wykorzystaniem programu firmy Insert „Rewizor” i Symfonia „Finanse i księgowość” – 24 godziny
1. Wprowadzanie danych jednostki gospodarczej.
2. Tworzenie zakładowego planu kont.
3. Generowane bilansu otwarcia.
4. Dekretacja i księgowanie operacji gospodarczych.
5. Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT i VAT.
6. Generowanie sprawozdań finansowych Bilans i rachunek zysków i strat.
7. Zamknięcie roku obrachunkowego.
8. Dziennik księgowań.
Czas trwania kursu: 100 godzin
Egzamin

Kurs kończy się egzaminem, który obejmuje część praktyczną i teoretyczną. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie ukończenia kursu na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN (Ministra Edukacji Narodowej) z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Na zaświadczeniu wyszczególniony jest dokładnie zakres poznanych podczas kursu zagadnień.

Cena kursu: 1400 zł
Opłata obejmuje przygotowanie i realizację zajęć teoretycznych i praktycznych, opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych, wydanie certyfikatów o ukończeniu kursu.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć: szkolenie otwarte
(rozpoczęcie kursu uzależnione jest od zebrania minimalnej liczby uczestników)
W celu zapisania prosimy użyć formularza znajdującego się w zakładce kontakt lub napisać maila na biuro@synergy-trainings.pl