Nabór na kurs „Specjalista ds. kadr i płac”

Synergy Trainings

Specjalista ds. kadr i płac

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia spraw kadrowo – płacowych w firmie, a w szczególności:

 • zapoznanie z obowiązującymi przepisami w zakresie kadr i prawa pracy,
 • zapoznanie z zagadnieniami związanymi z ubezpieczeniami społecznymi,
 • zapoznanie z zagadnieniami związanymi z płacami,
 • zapoznanie z praktycznym zastosowaniem programów komputerowych wykorzystywanych w prowadzeniu spraw kadrowych i płacowych w przez przekaz elektroniczny – (Płatnik, Gratyfikant),
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami zarządzania zasobami ludzkimi.

Egzamin:

Kurs kończy się egzaminem, który obejmuje część praktyczną i teoretyczną. Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje certyfikat oraz zaświadczenie ukończenia kursu. Na zaświadczeniu wyszczególniony jest dokładnie zakres poznanych podczas kursu zagadnień.

Szczegółowy program kursu:

 1. Organizacja działu personalnego
  • sprawy pracownicze w strukturze organizacyjnej firmy,
  • zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracodawcy i pracowników.
 2. Elementy prawa pracy
  • zasady przyjmowania i zwalniania pracowników w świetle przepisów prawa pracy i prawa cywilnego,
  • podstawowy zestaw dokumentacji i ewidencji pracowniczej,
  • kodeks pracy po nowelizacji i inne akty prawne,
  • wewnętrzne instrukcje i regulaminy związane z pracą.
 3. Dokumentacja pracownicza
  • dokumentacja przebiegu zatrudnienia,
  • ewidencja czasu pracy,
  • dokumentacje i ewidencja BHP oraz spraw socjalnych,
  • zasady zachowania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej.
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • strategie zarządzania firmą,
  • proces związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
 5. Podstawy prawne wynagrodzeń
  • wynagrodzenie pracownika w świetle przepisów kodeksu pracy,
  • regulamin wynagrodzeń.
 6. Czas pracy pracownika
  • systemy czasu pracy,
  • okresy rozliczeniowe,
  • rozkład czasu pracy,
  • ewidencja czasu pracy,
  • odpoczynek tygodniowy i dobowy,
  • praca w godzinach nadliczbowych.
 7. Rozliczenia wynagrodzeń pracowników
  • wynagrodzenia pracowników za czas przepracowany w różnych formach wynagrodzeń,
  • wynagrodzenia pracowników za czas urlopu i świadczenia urlopowe,
  • wynagrodzenia pracowników za czas choroby i zasiłek chorobowy,
  • ryczałt za godziny nadliczbowe,dodatek za pracę w porze nocnej,
  • dokumentacja rozliczeniowa wynagrodzeń u pracodawcy.
 8. Rozliczenie wynagrodzeń od umów cywilnoprawnych
 9. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • system ubezpieczeń społecznych w Polsce,
  • obowiązki płatników składek,
  • obowiązkowa i dobrowolne ubezpieczenia społeczne,
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • dokumenty rozliczeniowe płatnika składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 10. Rozliczenia przedsiębiorcy z Urzędem Skarbowym
  • system podatkowy w Polsce,
  • obowiązki płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
   ,
  • zasady rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • dokumenty rozliczeniowe pracodawcy jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy przekazywane do US.
 11. Programy komputerowe
  • Gratyfikant,
  • Płatnik.

Wartością dodaną jest warsztatowy charakter kursu. Uczestnicy założą fikcyjny podmiot gospodarczy, na podstawie, którego będą mogli zobaczyć od strony praktycznej jak wygląda kwestia zatrudniania, wyliczania wynagrodzeń, zwalniania. Uczestnicy będą wypełniać rzeczywiste druki i dokumenty związane z rozliczeniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Zajęcia są prowadzone w formie bezstresowej i przyjaznej.

W trakcie zajęć wykładowcy bezpłatnie udzielą informacji i porad dotyczących szczegółowych rozwiązań związanych ze sprawami kadrowo – placowymi.

Informacje dodatkowe

Trwają zapisy na kolejną edycję, której rozpoczęcie planowane jest w terminie: szkolenie otwarte

Czas trwania kursu

65 godzin, sobota-niedziela (9:00 – 14:00)

Cena kursu

990 zł

Szczegółowe informacje

przejdź do Działu Kontakt >>